Vi hører stadig at Norge er et av verdens rikeste land og at det å bli født her er som å vinne i lotto, men de fleste nordmenn tenker nok ikke så mye mer over økonomisk struktur og vekst i landet. Den positive nyheten er at norsk økonomi vokser stabilt og BNP fortsetter å øke, noe denne artikkelen skal se nærmere på.

Norge er et land som har en ensidig næringsstruktur, med en høy andel eksport og import. Det er nærområdene våre som dominerer norsk eksport og import, med de nordiske landene, Tyskland og Storbritannia som landets viktigste handelspartnere. De siste 20 årene har eksporten fra Norge økt innen alle næringer. I dag er det industrien som er vår viktigste eksportsektor, etterfulgt av petroleum og tjenester.

BNP

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Den viser summen av alle tjenester og varer som blir produsert i landet i løpet av et år, etter at varene som blir brukt under denne produksjonen er trukket fra. Vi kan regne BNP per innbygger, og for Norge er denne 48 % høyere enn gjennomsnittet i Europa (tall fra 2016).

BNP for Fastlands-Norge steg i 4. kvartal 2017 0,6 prosent, og utvikler seg som forventet. I 2016 var BNP per innbygger 148, sammenlignet med for eksempel Sverige på 123. I norske kroner blir dette 625 170 kroner per innbygger. Norsk økonomi vokser rett og slett stabilt, hvor blant annet bygg- og anlegg bidrar. Aktiviteten i næringen har ifølge SSB vært høy siden 2015.

Olje og økonomi

Hvis vi ser på BNP fra 2001 til 2017, vil tidsperspektivet ha en stor utvikling. I 2004 ble oljeprisene doblet, men i 2009 var det finanskrise som satte en demper på norsk økonomi. Heldigvis er vi tilbake igjen på plussiden i 2017, med en 1,9 % volumendring. Som sammenligning, var volumendringen på BNP i 2009 -1,9 %, og i 2004 var det et hopp til 4 %.

På grunn av Norges eksport av og tilgang til olje, samt mange andre store selskap, produkt og tjenester, er vår økonomi i stadig vekst. Norge er og flinke til å investere de pengene som kommer inn, slik at veksten er stabil, men og kan takle en motgang. Takket være blant annet stabil økonomi og gode eksport- og importavtaler, kan vi nordmenn skryte av en høy BNP.